In een andere taal

Onder elke samenvatting staat een link naar de zichtversie van het script. Als u wilt kunt u het script direct bestellen.

Mocht u gerichter willen zoeken, bijvoorbeeld op aantal rollen of tijdsduur dan kunt u dat doen via de pagina zoeken.

Teater Kafee De Gulle Lach

Auteur : Remco Klop & Marjon Dobbe
Spelers: : 21 open
Prijs : €107,10
Tijdsduur : meer dan 60 minuten

It stik spilet him ôf yn kafee De Gulle Lach, eigendom fan de famylje Pavlou , fan oarsprong in Grykske famylje. It kafee is, yn de tsien jier dat it iepen is, tige populair by de buert bewenners. Elkenien kin it kafee en de famylje en mei graach efkes delkomme.
Foaral de sneontejűnen, wannear’t der Iepen Poadium hâlden wurdt, wurde drok besocht. In soad besikers hawwe der troch de jierren hinne al optreden, faak mei ferraskjende foarstellingen.

No driget echter it gefaar foar sawol de buert as it kafee. Twa louche projekt- űntwikkelders, Bot en Beenhouwer, binne dwaande hűzen yn de buert op te keapjen en dernei ôf te brekken mei as doel op de romte dy’t frijkomt in grut kantoarekompleks te bouwen mei in rjochtstreekse ferbining nei it fleanfjild. Ek it kafee fan de famylje Pavlou, dat midden in de buert stiet, sil der oan leauwe moatte. De twa projekt űntwikkelders hawwe der alles foar oer om harren plannen te ferwęzenlikjen ,en, wannear’t se ek noch efter in goed bewarre geheim fan de famylje komme, liket neat harren mear yn’ t paad te stean. Of dochs wol.....

De teksten binne yn it Nederlânsk ynsongen, de Fryske teksten, (oersettingen), binne te finen oan it ein fan de musical!

Geluidsfragment: Dit is je kans


Geluidsfragment: Kom maar op


It boek fan Sinterklaas

Auteur : Jettie Zijlstra
Spelers: : 2 mannen, 2 open
Prijs : €43,60
Tijdsduur : 15 minuten

De boargemaster wachtet mei spanning op de komst fan Sinterklaas. De boargemaster is foaral benijd nei wat foar kadootsjes er krijt. Foarich jier krige hy in lyts kadootsje omdat hy net aerdich tsjin ‘e minsken die. Wat sil er dit jier krije? As de haedpiet alfęst it boek fan Sinterklaas klear leit kin de boargemaster it net litte om der yn te sjen. Ta syn skrik sjocht de boargemaster dat hy ek dit jier wer in lyts kadootsje krije sil, omdat hy noch hyltiten net aerdich docht tsjin ‘e minsken. De boargemaster beslút om wat dinkjes te foaroarjen yn it boek fan Sinterklaass. De fiets wie eins foar immen oars, mar de boargemaster wikselt de kadootsjes gewoan om. Plysje Dykstra betrapet de boargemaster, mar doart neat tsjin de haedpiet te sizzen. De boargemaster hat nammentlik drige om Dykstra te űntslaen at er ek maer wat fertelle soe. Sil Sinterklaas der efter komme dat immen oars yn it boek skreauwn hat? En krijt eltsenien dochs de kadootsjes dy’t se fertsjinje?


Professor Poepke en in tsjustere formule!

Auteur : Rigtje Snoek-Zwart en Remco Klop
Spelers: : 1 man, 1 vrouw, 4 open
Prijs : €28,95
Tijdsduur : 15 minuten

De formule fan professor Poepke makket âlde en sike knuffels net allinnich better, mar ek MEGA-sterk. Op minsken hat de formule echter in oare útwurking...


Aldereinhűs ‘De Avondster

Auteur : Rigtje Snoek-Zwart en Remco Klop
Spelers: : 4 jongens, 2 meisjes, 2 open
Prijs : €28,95
Tijdsduur : 15 minuten

Foar dit toanielstik geanne we 50 jier fierder yn ‘e tiid, nei it jier 2060. We sjogge dęr de geselskipsrűmte fan Âldereinhűs De Avondster. Yn dit hűs wenje allinnich mar ferneamde minsken, stjerren dus! Michael Jackson bygelyks, Jennifer Lopez, Britney Spears en Hans Kazan, de gűchelder, mar ek Neil Armstrong, de earste man op de moanne en NET TE FERJITTEN: Lala, de giele teletubby. De direkteur fan dit stjerrenhűs is nimmen minder dan Albert Einstein, de ferneamde professor. Se binne allegear âld, âlderein, mar se binne der en dęr giet it om. Jou se in applaus. Hjir is de ferneamde âlderein fan De Avondster.


De sek fan St. Klaas

Auteur : Tiny Altena
Spelers: : 5 open
Prijs : €43,60
Tijdsduur : 30 minuten

Sinteklaas is yn oantocht om syn kadootsjes oan de bern te jaan. Haadpiet moat mei de 2de Haadpiet en Gjinideepiet der foar soarchje dat alles goed ferrint. As 2de Haadpiet dan by fersin de sek fan Sinteklaas mei de jiskefetwein mei jout, kin it Sinteklazefeest net trochgean. Gjinideepiet hat gjin idee hoe ‘t se dit oanpakke sille en ek de Haadpiet wit it net mear. De Swarte Pieten besykje de bern mei in ferlechje nei hús ta te stjűren mar dan komt Sinteklaas sels deryn. Wurdt de sek fan Sinteklaas wer werom foun ? Kin it Sinteklazefeest dochs noch trochgean !?